Alexander Graham Bell hizmetleri kimdir hayatı     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Thomas Edison     Öklid Euclides     Niels Bohr     Şeyh Edebali kimdir hayatı     Stephen Hawking kimdir hayatı     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     Bill Gates kimdir hayatı microsoft       Öklid Euclides     Thomas Edison     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     İbni Sina       Michael Faraday     Osman Gazi kimdir hayatı osmanlı devleti       Ebul Iz El Cezeri     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Hz Mevlana Celaleddini Rumi hayatı kimdir sözleri     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Stephen Jay Gould     Özcan Aydın     Halef İbn Abbas ez Zehravi kimdir hayatı icatları     El Biruni kimdir,biruni hayatı     Battani kimdir hayatı eserleri icatları buluşları     Albert Einstein       Robert Boyle     Nikola Tesla     Marie Curie     John Forbes Nash     İskenderiyeli Hypatia     Robert Boyle     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri     İbni Sina     Niels Bohr     Batlamyus Kimdir Hayatı Buluşları Eserleri       El Biruni kimdir,biruni hayatı     Alfred Bernhard Nobel kimdir hayatı     Stephen Jay Gould     Michael Faraday     Cabir bin Hayyan kimdir hayatı eserleri kimya       Bill Gates kimdir hayatı microsoft     Mustafa Behçet Efendi      Nikola Tesla     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri  

İbni Sina Kimdir hayatı eserleri tıp

 Büyük Türk bilginidir. Ailesi Belhlen gelerek Buharaya yerleşmişti. İbni Sinâ, babası Abdullah, maliyeye ait bir görevle Afşan'dayken orada doğdu. Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kuran-ı Kerim'i ezberledi. 18 yaşında çağının bütün ihmlerini öğrendi. 57 yaşındayken Hemedan'da öldüğü zaman 150'den fazla eser bıraktı. Eserleri Latinceye ve Almancaya çevrilmiş, tıp, kimya ve felsefe alanında Avrupa'ya ışık vermiştir. Onu Latinler "Avicenna" adıyla anarlar ve eski Yunan bilgi ve felsefesinin alclancısı olarak görürler. İbni Sinâ, daha çocukluğunda, çevresini hayrete düşüren bir zeka ve hafıza örneği göstermiştir. Küçük yaşta çağının bütün, ihmlerini öğrenmişti. Gündüz ve gece okumakla vakit geçirir, mum ışığında saatlerce, çoğu zaman sabahlara kadar çalışırdı. Pek az uyurdu. Kafası öylesine doluydu ki, uyanık iken çözemediği bir takım meseleleri uykusunda çözer ve uyandığı zaman cevaplandınlmış bulurdu.Bir keresinde, Aristo metafiziğini inceliyordu. Defalarca okuduğu halde bir türlü esasını kavrayamarnıştı. Buhara çarşısında gezerken sergide bir kitap gördü. blezat tellalı, bunu satın almasını, bu sayede birçok meseleyi kolayca halledebileceğini söyledi. Bir mezat tellâhnın bildiği kitabı bilememek, İbni Sinâya çok güç geldi. Onun okuma huyunu herkes öğrendiği için, bilhassa kitap satıcıları kendisini tanıyorlar& İbni Sinâ, kendisine tavsiye edilen Fârabinin Aristoya ait şerhini satın aldı. Bir defa okumakla, o çözemediği noktaların büyük bir açıklığa kavuştuğunu gördü: '"deükür sana Yârabbr diye secdeye kapandı ve Fârabinin yolunda fukaralara sadaka dağıttı. Oysa, İbni Sinâ doğduğu zaman Fârabi otuz yaşındaydı ve bu olay geçtiği sırada da hayattaydı. Buhara Emin i Nuh İbni Mansuru ağır bir hastalıktan kurtardı ve bu yüzden de Samanoğullan sarayının kütüphenisinde çalışma iznini aldı. Bu sayede pek çok eseri elinin altında bulduğu için vaktini kitap okumak ve yazmakla geçirdi Hükümdar öldüğü zaman o, henüz yirmi yaşındaydı ve Buhârâ'dan ayrılarak Harzem'e gitti: El-Birüni gibi büyük bir şöhret ve değerin, onun Çalışkanlıgına, bilgisine değer vermesi, kendisini yanına kabul etmesi, beraber çalışması, hakkında kıskançlığa yol açtı. Bu yüzden takibata bile uğradı. Harzerdde barınamayarak yeniden yollara düştü. şehirden şehre dolaşarak nihayet Hemedan'a kadar geldi ve orada kalmaya karar verdi.

İbni Sini çoğu fizik, astronomi ve felsefeyle ilgili olarak 150 civarında eser yazmıştı. Farsça olan birkaçı dışında bunların hepsi Arapçtdır. Çünkü o devirde ilim eserlerini Arap diliyle yazmak adetti. Arapçaya bu bakımdan değer verilirdi. Bilhassa tıp ilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğrudur. Bu yüzden doğu ve batı hekimliğine kelimenin tam anlamıyla. 600 yıl. hükmetmiştir. Kendisinden sonra yetişen Gazali. Farabiyi' ondan öğrenmiştir. Düşünce ve anlayış bakımından İbn-i Sina. Farabi ile İmam Gazali arasında bir köprü vazifesi görür. Yunan felsefesini islam ilmi olan Kelam ile, yani Tanrı bilgisiyle bağdaştırmaya uğraşmıştır. Eğer o gelmeseydi, Farabinin kurduğu temel Gazali'nin yorumuyla gelişemeyecek, arada büyük bir boşluk hasıl olacaktı. Eserleri Batı dillerine Latince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sini yanlış olarak bir süre Avrupa'da kanlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bunun da sebebi. eserlerini Türkçe yazmamış olmasındandır... Bununla beraber, batılılar da kendisini Hakirn-i Tıb, yani hekimlerin piri ve lıükümdarı olarak kabul etmişlerdir. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbni Sina. resmi saray doktorluğu da yapmıştır. Ama şöhreti her ne kadar tip ilmiyle ilgiliyse de asıl kişiliği. Ortaçağda uzun süre tartışma konusu olan Tanrı varlığının mutlak bir zorunluluk olduğu konusundaki Kelam meselelerine getirdiği kesin çözüm yolundan ileri gelmektedir. Matematik, astronomi. geometri alanlarında geniş araştırmaları vardır. İnsan bilgisinin Tannyı ve kainatı mutlak şekilde anlamaya elverişli olmadığını söylerken, aklın varlığını kabul eder, insandan bağımsız bir ruhun varoluşu. İbni Sintya göre Tanrıdan yansıyan bir delildir. İbni Sina. tıp araştırmaları yaparken bazı hastalıkların bulaşmasında göze görünmeyen birtakım yaratıkların etkisi olduğunu, yani mikropların varlığını sezmiş ve bu bilinmeyen mahluklardan eserlerinde sık sık bahsetmiştir. Mikroskobun henüz bilinmediği bir devirde böyle bir yargıya varmak çok ilginçtir.    Şifa adlı eseri bir felsefe ansiklopedisidir. Diğer eserlerine gelince bunlar arasında en tanınmış olanlarından: el-Kanun fit-Tıb isimli kitabı tamamen bir tıp ansiklopedisidir. Necat ve işarat adlı kitapları ve Aristo'nun felsefesini anlatan yirmi ciltlik Kitabül-insafı başta gelen eserlerindendiribni Sina kimya alanında da çalıştı ve önemli keşifierde bulundu. Bu hususta Berthelet. kimya ilminin bugünkü hale gelmesinde İbni Sina'nın büyük yardımı olduğunu söyler.Bu çalışmaları ve etkileriyle İbni Sina Doğu ve Batı kültürünü geliştiren büyük bilginlerden biri oldu. Bütün bunlardan başka İbni Sina çok güzel şiirler yazdı. Hatta Türkçe olarak yazmış olduğu şiirler de vardır. İbni Sina. 1037 tarihinde Hemedan'da mide hastalığından öldü. İbn-i Sina'nın asıl büyüklüğü doktorluğundadır. Şifa adındaki 18 ciltlik ansiklopedisi. ismine rağmen tıptan çok matematik, fizik. metafizik. teoloji. ekonomi, siyaset ve musiki konularını içine alır. Onun tıp şaheseri, kısaca Kadın diye bilinen el-Kadın FiY-Tıb adlı büyük kitabıdır. Eser. fızyoloji. hıfzıssıhha. tedavi ve farmakoloji bahislerine ayrılmıştır. Konular dikkatle incelendiğinde İbn-i Sintnın bugünkü tıp için bile geçerli olan pek çok ileri görüşleri bulunduğunu: mesela mikroskop olmadığı halde. hastalıkların 'rnikrop mefhumuna benzer yaratıklarca meydana getirildiğini sezebildiğini görüdiz. ibn-i Sintnın Kadın adlı eseri XII. yüzyılda Latinceye çevrildi ve Batı tıp aleminde bir patlama tesiri yaptı. Roma'nın Galen'i de. Er Razi'de ilimde eriştikleri tahtlarından indirildiler ve çağın Fransa'sının en meşhur tıp fakütteleri olan Montpellier ve Lauvain Üniversitelerinin temel kitabı Kadın oldu. Durum XVII. yüzyılın ortalarına kadar böyle devam etti ve İbn-i Sina. 700 yıl Avrupa'nın tıp hocası oldu. Attı yüzyıl önce Paris Tıp Fakültesi'nin kütüphanesinde bulunan 9 ana kitabın en başında İbn-i Sina'nın Kadn'u yer almıştır. Bugün hala Paris Üniversitesi'nin tıp fakültesi öğrencileri St. Germain Bulvarı yanındaki büyük konferans salonunda toplandıklarında iki Müslüman doktorun duvara asılı büyük boy portresiyle karşılaşırlar. Bu iki portre, İbn-i Sina ve er-Raziye aittir. 

İbn’i Sina; Edebiyat, Felsefe, Mantık, matematik, Fizik, Kimya,Astronomi, Arkeoloji ilimlerinde devrinin en önemli çalışmalarını yapan alimdir ama esas ve en büyük uzmanlık alanı tıptır. Tıpta, onun dönemine kadar hiç bilinmeyen:

  • - Kanın gıdayı taşıyan bir sıvı olduğunu’nu
  • - Şeker hastalığında idrardaki şekerin varlığını
  • - Kızıl hastalığını
  • - Birçok hastalığa gözle görünmeyen mikropların sebep olduğunu, ilk defa mikrobun varlığını
  • - Suyun filtre ile mikroplardan temizlenmesi gerektiğini
  • - O zamana kadar bilinmeyen kemiklerin ve sert dokuların da iltihaplanabileceğini
  • - Şarbon hastalığını
  • - Genetik yolla hastalıkların geçebileceğini
  • - Karaciğer hastalıkları ve Sarılık(Hepatit)’ıkeşfetti.
  • Ameliyatlarda ilk defa uyuşturucu ilaçlar kullandı.

 
Adınız  
Yorum Yap
 


ÖMER SÖNMEZ Feb 7 2014 3:57PM
www.bilim-adami.com

BAŞARILAR KARDESŞadmin Feb 11 2014 11:14PM
www.bilim-adami.com

tşkler kardeş1 Mar 1 2014 8:58AM
www.bilim-adami.com

1arzu Mar 17 2014 2:29PM
www.bilim-adami.com

ödevler için ideal bir sitecansel ateş Mar 31 2014 8:31PM
www.bilim-adami.com

çoookkk teşekkürler bilim adamlarına hemen elimin altında ^_^sağane gardaşş May 25 2015 7:13PM
www.bilim-adami.com

ben bunu çokkkkk begenmişem hamınıza teşekkur ederem.miray zeynep çakır May 25 2015 7:18PM
www.bilim-adami.com

ayyyyyyyyyyy gızlar ben bu siteyi çok beğendim.lütfen bu mesajları okuyun. ve size birşey diyeceğim. dr. ilhami faydagörde bir kız var 8 e gidiyor şıllığın teki yani. görmeniz lazım. kapalı işte ben onu en iyi arkadaşından ayırdım. ve o şuan benimle takılıyor. holley çok mutluyum. en iyi arkadaşları ayırmak ne güzel bi duygu. bunu herkese yavsiye ederim.Adsız Oct 8 2015 12:18AM
www.bilim-adami.com

Cok iyiisude Dec 1 2015 6:55PM
www.bilim-adami.com

çok kısa olmalı yaaKayıtsız üye Dec 10 2015 4:57PM
www.bilim-adami.com

BeğenDim ama çok uzungülçin Feb 17 2016 4:04PM
www.bilim-adami.com

çok güzel bi sitezeynep Mar 17 2017 4:21PM
www.bilim-adami.com

bence çok kısa çünkü bana bir kitap kadar lazım çünkü sosyalden projem var birdahakine daha uzun yazarsanız sevinirim ginede teşekkür ederim .nmnk Mar 23 2017 4:58PM
www.bilim-adami.com

Sitenin gelişmesi için yorumlarınızı esirgemeyin.zeynep Mar 25 2017 5:47PM
www.bilim-adami.com

Çoook TeşekkürlerAHMET Apr 6 2017 11:43AM
www.bilim-adami.com

GAYET FAYDALI TEŞEKKÜRLER..Aleyna Oct 3 2017 8:58PM
www.bilim-adami.com

Boş konuşma ya adın kiraymış her neysevmnhvmhjhjmyfvyjhfvygjyyvgöhgvjhyföutuöyfygfggh Oct 7 2017 5:05PM
www.bilim-adami.com

hıhuöhkötü olmuş Oct 7 2017 5:47PM
www.bilim-adami.com

Sitenin gelişmesi için yorumlarınızı esirgemeyin.Şaban donmez Dec 5 2017 5:28PM
www.bilim-adami.com

Edebi kisiligi diyom hayatını anlatiyo